Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor

Nedan finner du allmänna villkor för tävlingar som publiceras av Skruf Snus AB org.nr 556626-9196, Box 3068, 103 61 Stockholm (”ZONE X”) eller av tredje part. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, i samarbete med eller administrerade av Facebook eller Instagram. Genom att delta i tävlingen godkänner du våra tävlingsvillkor, allmänna villkor och integritetspolicy.

Dessa tävlingsvillkor gäller i den mån inget annat har angetts i ett särskilt Tävlingsinlägg (definierat nedan). Vid skiljaktigheter mellan ett Tävlingsinlägg och dessa tävlingsvillkor ska Tävlingsinlägget gälla framför tävlingsvillkoren. 

Särskilda villkor för tävlingen

Specifika villkor för respektive tävling och det pris du kan vinna anges i det tävlingsinlägg som publiceras av ZONE X i relevant kanal, till exempel sociala medier, på zonexonline.se eller i någon av våra andra digitala kanaler (såsom applikationer) (”Tävlingsinlägget”).

Tävlingen pågår till och med det datum som anges i Tävlingsinlägget. Tävlingsbidrag som är ZONE X tillhanda först efter tävlingens sluttid ingår inte i tävlingen.

ZONE X tar inte för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka möjligheten att medverka i tävlingen eller som kan påverka slutresultatet av tävlingen.

Vid misstanke om fusk i något avseende, eller misstanke om att tävlingsdeltagaren inte uppfyller villkoren för att delta i Tävlingen, äger ZONE X rätt att diskvalificera tävlingsdeltagare/bidrag.

ZONE X förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avsluta eller ställa in en tävling. Tävlingsvillkoren kan komma att ändras eller uppdateras under tävlingsperiodens gång.

Vem får delta i tävlingen?

Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige för att kunna delta i våra tävlingar.

Anställda av ZONE X samt närstående till anställda får inte delta i tävlingen.

Särskilt för tävlingar i sociala medier

Om tävlingar publiceras i sociala medier är denna inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till den valda sociala mediekanalen, till exempel Facebook eller Instagram.

Rätt att använda ditt namn och din bild

Genom att delta i tävlingen godkänner du följande:

Rätt att använda din bild/dina bilder

Du ger ZONE X en icke-exklusiv, royaltyfri och världsomspännande rätt att, utan någon kompensation till dig, använda dina godkända bilder för marknadsföring i våra digitala kanaler (till exempel Instagram, Facebook och på vår hemsida). Denna rätt omfattar bland annat rätten att reproducera, distribuera, kopiera, ändra, dela och redigera dina godkända bilder.

Godkännande att använda ditt namn och/eller bild

Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor ger du dessutom oss tillstånd att använda ditt namn och din bild, utan någon kompensation till dig, för marknadsföring i våra kanaler enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800).

Ditt ansvar

Du garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till dina bilder och att du har tillstånd från alla personer som visas på bilderna till medverkan i reklamsammanhang för oss. Dessutom intygar du att vår användning av dina bilder inte bryter mot tredje parts rättigheter eller någon lag.

Du åtar dig vidare att hålla oss skadelösa från alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part) i samband med användningen av bilderna som beskrivs ovan.

Hur behandlar vi dina personuppgifter? 

De uppgifter du lämnar om att sig själv i samband med tävlingen kommer att för att kunna administrera tävlingen och att behandla, samt för användningen av din bild som intresse för att kunna erbjuda våra tjänster och våra tjänster. Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. I samband med publicering av tävlingens vinnare kan personuppgifter komma att publiceras i ZONE X:s kanaler.  

Insamling av personuppgifter

I och med deltagande i tävlingen samtycker du till att ZONE X samlar in personuppgifter i form av namn och ålder, telefonnummer och e-postadress i samband med eventuell vinst. Ansvarig för insamling och hantering av personuppgifter är Skruf Snus AB.

Om inget annat bestämts i Tävlingsinlägget, eller om du inte har gett oss ett uttryckligt samtycke, kommer de personuppgifter som du har lämnat till oss i samband med tävlingsdeltagandet uteslutande att användas för genomförandet av tävlingen (t.ex. fastställande av vinnare, meddelande till vinnaren, leverans av vinsten och, om tillämpligt, anonym angivelse av vinnaren). I den mån du agerar under ditt riktiga namn på Instagram eller om du känns igen genom ditt profilfoto kan det inte uteslutas att en annan användare identifierar dig genom vår sida.

En överföring av uppgifter till tredje part sker enbart om det är nödvändigt för genomförande av tävlingen eller om det krävs för utskicket av vinsten (exempelvis utskick av vinster och överföring av uppgifterna till ett logistikföretag) eller om du har givit ditt uttryckliga samtycke till detta.

Den rättsliga grunden för databehandlingen inom ramen för tävlingar är artikel 6.1 b) GDPR (Avtal). Om samtycke har lämnats i samband med en tävling är den rättsliga grunden artikel 6.1 a) GDPR (Samtycke) för den databehandling som baseras på samtycket. Om du har lämnat ditt samtycke inom ramen för tävlingen har du möjlighet att när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan.

Efter att en tävling avslutats behålls vinnarens uppgifter under den period som föreskrivs av annan tvingande lagstiftning för exempelvis redovisning.

Dessa personuppgifter används endast av ZONE X och sprids aldrig vidare till tredje part annat än för att anordna leverans till vinnande part. Om du vill begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta [email protected].

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy (https://www.zonexonline.se/integritets-policy/).

I de fall tävlingen anordnas i samarbete med tredje part är tredje part personuppgiftsbiträde och ZONE X personuppgiftsansvarig.

Hur utses vinnaren?

Vinnaren utses genom lotteri eller av en jury utsedd av ZONE X eller tredje part. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.

Beroende på tävlingen kan priset delas ut genom att du hämtar det i butik eller att det skickas hem till dig. Mer information finns i Tävlingsinlägget eller i vår kontakt med dig efter avslutad tävling.

Vinnaren presenteras på det datum och på det sätt som anges i Tävlingsinlägget. Vi kommer kontakta vinnaren via den användarprofilen som används i tävlingen om den sker i sociala medier.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Samtliga priser är personliga och kan inte överlåtas till annan. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.

Har du några frågor om våra tävlingar? 

I Tävlingsinlägget finns information om hur du kontaktar oss om du har några frågor om tävlingen eller om du vill ta tillbaka ditt godkännande att vi delar din bild.

Du kan också kontakta Zone X på: [email protected] Ange i så fall vilken tävling som ärendet rör så att vi lättare kan hjälpa dig med din fråga.